II. utyhdts'14

katılımcılar’14

Berke Özenç

Marx(izm), hukuk devleti ve politik özgürleşmenin sınırları

Esra Demir Gürsel

İnsan hakları avrupa sözleşmesi’nde haklar, demokratik toplum ve adil denge

Zeynep Kıvılcım

Evrensellik, hegemonya ve insan hakları

Çiğdem Sever

İdeolojik bir kavram olarak hukuki eşitlik

Eda Aslı Şeran

Feminizm bir burjuva ideolojisi midir?

Ceren Akçabay

Liberal hakların feminist eleştirisi

Ebubekir Aykut

İkili iktidar kavramı: devleti yeniden düşünmek

Kansu Yıldırım

“Monarşik Faşizmin” kıyısında: rejimin siyasi ve hukuki otoriterleşmesi

Aydın Gelmez

Marx, devlet ve adalet

Duygu Türk – Dinçer Demirkent

Siyasetin sorusu ve devlet

Erdem Bulduruç

Siyasetin özerkliğinden devletin göreli olmayan “özerk”liğine: potansiyel özerklik olarak devlet ve hukuk

Ali Rıza Güngen

Devlet ve finans ekseni: kapitalist devletin bozuk terazisi

Marc Neocleous

Police: war

Adam Gearey

‘Fables of the Reconstruction’: Ideology, Positivist Jurisprudence and the Question of the ‘Good Life’

Filiz Zabcı

Otoriter rejimlere kitle desteği: nasıl ve neden?

Serpil Sancar

Küreselleşme ve modern devletin dönüşümü

Yasemin Özdek

Neoliberal dönemde yargının dönüşümü

Mustafa Bayram Mısır

Devlete karşı kamu hukuku perspektifinden evrensel haklar

İlhan Kamil Turan

Kendinden sonra gelecek olanı belirleyen tarihsel anlar olarak paris komünü, 1905, 1917 şubat, ekim/bolşevik devrimleri ve haziran isyanı

Ateş Uslu

Yirminci yüzyıl başında burjuva devrimleri (1906-1916)

İbrahim Kaboğlu

Anayasa sorunu nasıl ele alınmalı?

Yazar Hakkında

Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu